THÔNG BÁO về việc cho học sinh đi học lại từ ngày 11/05/2020